Algemene voorwaarden

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Loops And Barrels.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten Loops And Barrels.

6. Diensten: De Diensten van Loops And Barrels zijn het geven van kitesurf-, sup- en surflessen, al dan niet aangeboden in de vorm van een losse les of in de vorm van een pakket aangeboden, al dan niet in groepsverband of 1-op-1 training.

7. Groepsles: Een cursus waarbij les wordt gegeven in groepsverband en waaraan meer dan 1 Deelnemer deelneemt. 

8. Loops And Barrels,  gde dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

9. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Loops And Barrels heeft aangesteld, projecten aan Loops And Barrels heeft verleend voor Diensten die door Loops And Barrels worden uitgevoerd, of waaraan Loops And Barrels een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Loops And Barrels, alsmede voorstellen van Loops And Barrels voor Diensten die door Loops And Barrels aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Loops And Barrels waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

11. Pakket: Loops And Barrels biedt haar diensten o.a. aan in de vorm van Pakketten. Loops And Barrels biedt verschillende Pakketten aan, waaronder een 3-daagse cursus, een 5-daagse cursus of een starterspakket.

12. Priveles: een losse les waaraan 1 Deelnemer deelneemt. De Priveles wordt per uur in rekening gebracht bij Opdrachtgever met een minimum van 2 uur.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Loops And Barrels, elke Overeenkomst tussen Loops And Barrels en Opdrachtgever en op elke dienst die door Loops And Barrels wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Loops And Barrels aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Loops And Barrels is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Loops And Barrels niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod 

1. Alle door Loops And Barrels gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Loops And Barrels is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen een door Loops And Barrels te bepalen termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Loops And Barrels het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Loops And Barrels gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Eventuele data in het aanbod van Loops And Barrels zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Loops And Barrels heeft aanvaard. Doorgaans geschiedt aanvaarding impliciet doordat en op het moment dat Opdrachtgever een Pakket en/of les boekt bij Loops And Barrels al dan niet via hun website. Aanvaarding kan tevens geschieden door een ondertekend exemplaar van een Aanbod c.q. Overeenkomst (ingescand of origineel) aan Loops And Barrels te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Loops And Barrels is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, kunnen kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. 

4. Elke Overeenkomst die met Loops And Barrels wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Loops And Barrels wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Loops And Barrels is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Loops And Barrels met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Zowel Opdrachtgever als Loops And Barrels kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Loops And Barrels ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. De aanschaf van een Pakket geeft het recht om een vast aantal lessen bij te wonen waarop het Pakket recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de Overeenkomst op grond van het Pakket verjaart twee jaar na aanschaf daarvan.

5. Zowel Opdrachtgever als Loops And Barrels kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Loops And Barrels nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. Loops And Barrels zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, kennis en ervaring uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Loops And Barrels staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening onder gebruikmaking van deugdelijke materialen welke voldoen aan all geldende veiligheidsvoorschriften. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Loops And Barrels de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Loops And Barrels aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Loops And Barrels heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Loops And Barrels niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Loops And Barrels, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Loops And Barrels is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Loops And Barrels Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Loops And Barrels aansprakelijk voor het bijstellen van de planning of eventuele andere gevolgen. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel overeengekomen voorschot niet tijdig is ontvangen door Loops And Barrels of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Loops And Barrels recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

8. Deelnemers dienen waarheidsgetrouw en op een juiste, tijdige en volledige wijze aan Loops And Barrels informatie te doen toekomen die noodzakelijk is ter beoordeling van de vraag of Deelnemer in staat kan zijn deel te nemen aan de door Loops And Barrels aangeboden Diensten, waaronder in het bijzonder verstaan informatie betreffende de fysieke gesteldheid van Deelnemer. Deelnemers wordt op voorhand gewezen op de risico’s aan de deelname en de eisen die aan de gezondheid Deelnemer worden gesteld. Indien Deelnemer zulks nalaat komende gevolgen hiervan volledig voor rekening en risico van Deelnemer. Indien op basis van de juiste informatie in alle redelijkheid van Loops And Barrels niet kan worden verwacht deelname aan een Dienstdoorgang te laten vinden en/of het om welke reden dan ook naar het inzicht van Loops And Barrels niet veilig en verantwoord zou zijn om Deelnemer te laten deelnemen, heeft Loops And Barrels het recht Deelnemer de deelname aan de cursus te ontzeggen, zonder dat Deelnemer recht heeft op restitutie. 

8. Een ieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Loops And Barrels. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Opdrachtgever de toegang tot de betreffende Dienst danwel de locatie van Loops And Barrels  wordt ontzegd.

9. Indien een medewerker van Loops And Barrels of een door hem ingeschakelde derde een instructie geeft aan Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.

10. Indien wegens weersomstandigheden en/of andere externe factoren buiten de macht van Loops And Barrels een geplande Dienst geen doorgang kan vinden, zal Loops And Barrels – zoveel mogelijk in samenspraak met Opdrachtgever – daarvoor een nieuwe planning maken c.q. een nieuwe datum bepalen. In een dergelijk geval heeft Opdrachtgever geen recht op enige vorm van restitutie, tenzij tussen Loops And Barrels en Opdrachtgever afwijkende afspraken hieromtrent zijn gemaakt.

11. Loops And Barrels stelt de benodigde materialen voor deelname aan de Deelnemers ter beschikking. Deelnemers mogen slechts gebruik maken van de materialen onder toezicht van de instructeurs. Deelnemers dienen op een zorgvuldige wijze met de materialen om te gaan  en de materialen uitsluitend te gebruiken in navolging op de aanwijzingen van de instructeurs. Indien Deelnemer opzettelijk schade toebrengt aan het materiaal, of als gevolg van grove onachtzaamheid, komt dit volledig voor rekening en risico van Deelnemer. Eventuele kosten ter reparatie en/of vervanging van het materiaal zal aan Deelnemer worden doorberekend.

12, Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor het veilig stellen en/of opbergen van hun persoonlijke eigendommen tijdens deelname aan door Loops And Barrels aangeboden Diensten. Loops And Barrels treft hier geen voorzieningen voor (er zijn geen kluisjes en/of andere opbermogelijkheden op het terrein van Loops And Barrels aanwezig). Loops And Barrels is nimmer aansprakelijk voor schade en/of diefstal aan/van persoonlijke eigendommen van Deelnemer.

13. Loops And Barrels heeft het recht foto- en/of videomateriaal te makengedurende een Dienst en het materiaal hiervante gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.   

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Loops And Barrels verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Loops And Barrels niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Loops And Barrels is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Loops And Barrels verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Loops And Barrels voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Loops And Barrels kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Loops And Barrels gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Loops And Barrels.

4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de dienstverlening zoals eerder genoemd in artikel 6 lid 8. Opdrachtgever is verplicht voor tijdig voor aanvang aan de deelname aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.

5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Loops And Barrels gerechtigd om Opdrachtgever de toegang dan wel verdere toegang tot Loops And Barrels voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie en op de website.

7. Opdrachtgever is verplicht passende kleding te dragen en de door Loops And Barrels opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen tijdens de deelname. Bij gebreke hiervan heeft Loops And Barrels het recht Opdrachtgever hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Opdrachtgever deze verplichtingen alsnog nakomt.

8. Het gebruik van de faciliteiten van Loops And Barrels is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Opdrachtgever is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van Loops And Barrels te houden.

9. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn deelname aan de faciliteiten van Loops And Barrels. 

Artikel 8   Adviezen

1. Loops And Barrels kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak,  planning ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Loops And Barrels de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door Loops And Barrels verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Loops And Barrels verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Loops And Barrels wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Loops And Barrels gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Loops And Barrels kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal Loops And Barrels schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9   Training

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Loops And Barrels Training verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.

2. De Training vindt plaats op locatie van Loops And Barrels.TrainingTrainingTraining

3. De inhoud van de door Loops And Barrels aangeboden Training en de gedurende de Training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Loops And Barrels de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De Training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

4. Opdrachtgever zal Loops And Barrels schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

5. Loops And Barrels is gerechtigd de Training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Loops And Barrels om de Training te verplaatsen doch zal Loops And Barrels in haar oordeel zoveel als in redelijkheid van haar mag worden verwacht rekening houden met de wensen en/of voorkeuren van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde geldenTrainingTraining[1] 
 

Artikel 10   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Loops And Barrels is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Loops And Barrels, Loops And Barrels een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Loops And Barrels voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen vaste (uur)tarief. 

3. De kosten ten aanzien van de Privelessen worden berekend op basis van een uurtarief met een minimum van 2 uur.

4.  Tarieven zijn inclusief onkosten, reiskosten, verblijfkosten, etc. 

5. Facturen dienen te worden voldaan binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum. 

6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Loops And Barrels haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9. Loops And Barrels is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur (of bij gebreke hiervan binnen de betaaltermijn als in lid 5 bepaald) te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Loops And Barrels. 

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Loops And Barrels zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Loops And Barrels meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

1. Loops And Barrels gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Loops And Barrels de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Loops And Barrels verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Loops And Barrels tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Loops And Barrels op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 14   Opschorting en ontbinding

1. Loops And Barrels heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Loops And Barrels gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Loops And Barrels is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Loops And Barrels is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Loops And Barrels te vergoeden voor elk financieel verlies dat Loops And Barrels lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15   Overmacht

1. Loops And Barrels is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Loops And Barrels wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Loops And Barrels, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Loops And Barrels zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Loops And Barrels of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Loops And Barrels buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Loops And Barrels is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Loops And Barrels alleen geacht te bestaan ​​indien Loops And Barrels dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Loops And Barrels, is Loops And Barrels uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Loops And Barrels binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Loops And Barrels deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Loops And Barrels in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door Loops And Barrels leidt tot aansprakelijkheid van Loops And Barrels, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Loops And Barrels. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. Loops And Barrels sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Loops And Barrels is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Loops And Barrels is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Loops And Barrels. 

6. Loops And Barrels is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de cursus/lessen/trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken of deel te nemen aan cursus/lessen/training. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen tijdig vooraf aan de deelname kenbaar gemaakt te worden. Loops And Barrels is nimmer aansprakelijk voor  (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.

7. Opdrachtgever vrijwaart Loops And Barrels voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Loops And Barrels geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Loops And Barrels.

8. Enige door Loops And Barrels opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Loops And Barrels.

9. De inhoud van het opgeleverde advies van Loops And Barrels is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Loops And Barrels opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Loops And Barrels. Loops And Barrels is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Loops And Barrels nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Loops And Barrels haar eigen advies.

11. Loops And Barrels staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Loops And Barrels verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Loops And Barrels vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Loops And Barrels binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Loops And Barrels. 

Artikel 17   Geheimhouding

Loops And Barrels en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Loops And Barrels bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Loops And Barrels is verkregen.

Artikel 18   Intellectuele Eigendomsrechten 

Alle IE-rechten en auteursrechten van Loops And Barrels waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle trainingen en adviezen berusten uitsluitend bij Loops And Barrels en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Artikel 19   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Loops And Barrels verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Loops And Barrels zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Loops And Barrels van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Loops And Barrels voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Loops And Barrels voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Loops And Barrels verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Loops And Barrels of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via sebastian_werther@hotmail.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Loops And Barrels de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Loops And Barrels zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Loops And Barrels en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Loops And Barrels heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Loops And Barrels en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda[ tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Breda, 8 mei 2020

Winkelwagen
nl_NL
Chat openen
Hallo! Heb je een vraag?

Als je wilt kan ik je persoonlijk adviseren via Whatsapp. Ik help je graag!

Groetjes,

Ankie van L.A.B. kitesurfschool & shop